นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประธานกรรมการ

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานกรรมการบริหาร

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์

กรรมการบริหาร

นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการ

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการอิสระ

นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายนรากร ราชพลสิทธิ์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ