นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ รักษาการรองประธานสายงานโรงงาน/ รักษาการรองประธานสายงานขายและการตลาด

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

รองประธานสายงานฟาร์ม

นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร

รองประธานสายงานสนับสนุน