นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการตรวจสอบ

นายนรากร ราชพลสิทธิ์

กรรมการตรวจสอบ

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายนรากร ราชพลสิทธิ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

รองประธานสายงานฟาร์ม

นางสาวณัฏยา ฮวดสุนทร

รองประธานสายงานสนับสนุน