บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพัฒนาการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือ 12 บริษัท มีฟาร์มบริษัทมากกว่า 30 แห่งและมีฟาร์มร่วมกับเกษตรกร ทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 5,000 คน และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการ ไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ดาวน์โหลด
หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ เครือบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้
หัวหน้าส่วนขายอุตสาหกรรม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายชิ้นส่วนไก่,ชิ้นส่วนหมู หรือสินค้าแปรรูปอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีมีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีใจรักงานบริการ
 • มีสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสาน, ภาคเหนือ, ภาคตะวันตก, ภาคใต้
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายชิ้นส่วนไก่,ชิ้นส่วนหมู หรือสินค้าแปรรูปอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสาน, ภาคเหนือ, ภาคตะวันตก, ภาคใต้
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางงานด้านการวิจัย หรือห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 0-1 ปี
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือในห้องงปฏิบัติการ
 • สามารถทำงานประจำจังหวัดปราจีนนบุรีได้
 • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานชำแหละปราจีนบุรี ต.นาดี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
 • ประสานงานด้านการผลิตกับผู้จัดการฟาร์มให้เป็นไปตามข้อกำหนด
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานสัตวบาลไก่/สุกร อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตตะวันตก,ตะวันออก
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
 • กำกับดูแลต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • สามารถบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย อย่างน้อย 10 ปี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตตะวันตก,ตะวันออก
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • จัดทำรายงานทางสถิติ เอกสารระบบคุณภาพ งานบุคคล งานบัญชีและงานด้านการเงิน
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานประสานงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการประสานงาน และงานเอกสาร
 • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms office
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตตะวันตก,ตะวันออก
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • จัดทำโปรแกรมการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ตามอายุการใช้งาน
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถอ่านและเขียนวงจรไฟฟ้าได้
 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตตะวันตก,ตะวันออก
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • Male or Female, Thai National , Age not over 40 years old
 • Master or Bachelor’s Degree in Human Resources or Law or related fields
 • Good command of English and plus computer skills.
 • Ability to work well under pressure, high level of initiative and strong time management skills
 • Demonstrated ability to resolve conflict appropriately.
 • Strong problem solving and analytical skills.
 • Superb communication skills honed in business partnering/advisory roles
 • Ability to build rapport quickly with key members of the executive team.
 • Ability to represent the Human Resource function as part of the bigger business picture
 • Confident directing HR and advising managers on all aspects of people management and development.
 • Strong understanding of employment law
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

บริหารจัดการโรงงานอาหารสัตว์ให้มีความเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถใช้บุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือโท คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ ,วิศวกรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารโรงงาน 15 ปีขึ้นไป และหากเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน และเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการ เช่น ISO 9001, QCC, TQM เป็นต้น
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน บังคับบัญชา ประเมินงาน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

สรุปผลการดำเนินงานของแผนกวิศวกรรมประจำวัน ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของช่างซ่อมบำรุง, ช่าง PM , ช่างไฟฟ้า, ผู้ควบคุมบอยเลอร์, พนักงานบอยเลอร์ และประเมินผล ตรวจสอบการสั่งซื้อและจัดทำประมาณการอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิศวกรรมทั้งหมด เพื่อสรุปผล พัฒนาบุคลากรในแผนกวิศวกรรม ในด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรวจเช็คและนำเสนอแผนทวนสอบเครื่องมือวัด เครื่องชั่ง ประจำปี ทบทวนกระบวนการและแนวทางการทางด้านการปฏิบัติงานของแผนกวิศวกรรม ให้มีความรวดเร็วและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน(ด้านงานวิศวกรรม) ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • เพศ ช/ญ อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ตรงสายไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล ระดับบังคับบัญชา 5 ปีขึ้นไป อยู่สายงานซ่อมบำรุงรักษาระดับบังคับบัญชา 8 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • เป็นผู้นำในการจัดทำระบบการจัดการ การควบคุมเอกสาร การควบคุมการเปลี่ยนแปลง การควบคุมให้เกิดความสอดคล้องในระบบการจัดการ การติดตาม และการแก้ไขป้องกันอย่างใกล้ชิดอย่างมีประสิทธิผล
 • เป็นผู้นำในการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจในความจำเป็น และเหมาะสมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับระบบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รักษาไว้ซึ่งระบบ การจัดการอย่างมีประสิทธิผล เช่น ISO9001
 • จัดทำการตรวจสอบฟาร์มของ TFPF, TFSF, TFCF ว่ายังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการจัดการฟาร์ม
 • นำปัญหาข้อร้องเรียนในห่วงโซ่อาหารมาวิเคราะห์ และประสานงานในการแก้ไข
 • ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ แก้ไข ป้องกันอย่างมีประสิทธิผล เป็นต้น
 • รับผิดชอบในการจัดให้มีการตรวจติดตามภายใน และการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอกเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ประจำสำนักงานใหญ่
จำนวน : 3 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • วางแผน จัดทำการทวนสอบวิธีปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ
 • จัดทำและขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
 • ดูแลและรักษาระบบบริหารคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากล ISO9001/GMP/HACCP
 • ประจำสำนักงานใหญ่
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • ป้องกันและรักษาโรคสัตว์ภายในฟาร์ม
 • พิสูจน์และวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้น
 • ควบคุมและแนะนําการใช้ยาในสัตว์
 • พัฒนาการเลี้ยงการจัดการ จัดอบรมเพิ่มความรู้
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

บริหารจัดการโรงงานอาหารสัตว์ให้มีความเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถใช้บุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือโท คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ ,วิศวกรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารโรงงาน 15 ปีขึ้นไป และหากเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน และเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการ เช่น ISO 9001, QCC, TQM เป็นต้น
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน บังคับบัญชา ประเมินงาน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

วิธีสมัครงาน

ผู้สมัครที่สนใจงานในตําแหน่งดังกล่าว สามารถ สมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งใบสมัครพร้อมทั้งแนบเอกสารสมัครงาน เงินเดือนที่คาดหวัง ประวัติการทํางาน และรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่
แผนกสรรหาว่าจ้าง เลขที่ 1010 ชั้น 11 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02 513 8989 ต่อ 204-205 เบอร์มือถือ 089-900-1424/089-900-2996
Email: grecruit@tfg.co.th
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-17.30 น.